Ναυπακτία και «Πόθεν Έσχες»


Ποθεν Εσχες _n

Το παρόν δημοσίευμα της ιστοσελίδας αφορά παλαιότερη επαναλαμβανόμενη ανάρτησή της με θέμα τις υποχρεώσεις των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης να υποβάλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν στην ιστοσελίδα του δήμου.
Και για όσους κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν, ξανατονίζουμε τη λέξη  «ετήσια»  όπως λέει κι ο σχετικός νόμος (ΔΠΚ) ν. 3213/2003.

Σας παραθέτουμε λοιπόν παρακάτω από την επίσημη σελίδα του δήμου Ναυπακτίας  τον ονομαστικό πίνακα που χρονικά ξεκινάει από το έτος 2011  μέχρι και το 2022. Εκεί φαίνονται τα ονόματα αυτών που διατέλεσαν αντιδήμαρχοι για να διαπιστώσετε ποιοι εφάρμοσαν το νόμο στον κάθε χρόνο της θητείας τους και ποιοι όχι. Όσων φυσικά τα ονόματα απουσιάζουν,  ε αυτοί είναι εκείνοι που «έφτυσαν» κυριολεκτικά το νόμο και το κράτος μαζί …

Δείτε τους:

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

1 σελίδα

2 σελίδα

3 σελίδα

Εδώ πρέπει να πούμε πως,  δημοσιεύσαμε πρόσφατα δειγματοληπτικά τα ονόματα δύο εν ενεργεία αντιδημάρχων, του κ. Θωμά Κοτρωνιά του οποίου δεν υπάρχουν οι δηλώσεις «πόθεν έσχες» των  ετών 2020 & 2021 (γιατί άραγε?)    και του κ. Θανάση Κούκουνα  ο οποίος δεν φαίνεται να έχει κάνει ποτέ αυτή τη δήλωση που εκ του νόμου ήταν υποχρεωμένος να κάνει,   Γιατί  άραγε ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Ο ισχύων NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4571 απο την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (30 Οκτωβρίου 2018, Αρ. Φύλλου 186) είναι ξεκάθαρος:

β. Η περίπτωση θ ́ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/
2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«θ.   Υποβάλλουν οι:     Οι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών των Δήμων, οι  Πρόεδροι και τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων, οι Πρόεδροι, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και τα μέλη των  Διοικητικών Συμβουλίων και οι Γενικοί Διευθυντές των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των  αμιγών ή μεικτών δημοτικών επιχειρήσεων των ανωτέρω Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων Δήμων, καθώς και οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων των Δήμων. Ειδικότερα ως προς τις σχολικές επιτροπές, δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλουν οι Πρόεδροι
και οι διαχειριστές των τραπεζικών λογαριασμών αυτών.».

________________________________________________________________

1.     Πότε ο υπόχρεος υποβάλλει αρχική Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) του ν.3213/2003;

– «Ο υπόχρεος υποβάλλει αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες, από την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας που τον καθιστά υπόχρεο και εφόσον αυτή (η ιδιότητα) του δημιουργεί υποχρέωση υποβολής προς όργανο ελέγχου, στο οποίο η περιουσιακή του κατάσταση δεν είναι γνωστή κατά την 31/12/ΧΧ του προηγούμενου έτους.»

4.     Για πόσα έτη ο υπόχρεος υποβάλλει ετήσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.);

-«Ο υπόχρεος υποβάλλει Δ.Π.Κ. κάθε έτος, εφόσον διατηρεί την ιδιότητά του και για το επόμενο έτος. Η υποχρέωση υποβολής της Δ.Π.Κ. για ένα (1) έτος μετά την απώλεια της ιδιότητας του υπόχρεου αφορά στο αμέσως επόμενο ημερολογιακό έτος, από το έτος απώλειας αυτής. Όσοι άσκησαν καθήκοντα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά το 2017, θα υποβάλλουν Δ.Π.Κ. έτους 2018 (φορολογικό 2017) ακόμη και αν κατά τη διάρκεια του έτους απώλεσαν την ιδιότητα, που τους καθιστά υπόχρεους υποβολής σχετικής δήλωσης, εκπληρώνοντας την όποια υποχρέωσή τους. Ειδικά για τις περιπτώσεις α’ έως ε’ και ιβ’ του άρθρ. 1 της παρ. 1 του ν.3213/2003 όπως ισχύει, που αφορούν στους υπόχρεους υποβολής προς την Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, Άρθρου 3Α, η υποχρέωση υφίσταται για τρία (3) έτη μετά την απώλεια της ιδιότητας ή την λήξη της θητείας του υπόχρεου. Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετική περίοδος από ειδική διάταξη νόμου.»

«Άρθρο 39 :

Μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης:

1.     «Υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλει Δ.Π.Κ. εντός της προθεσμίας του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 22 ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή Δ.Π.Κ., τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή. Αν ο υπόχρεος τελεί το αδίκημα με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου αξίας ανώτερης των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή από χίλιες (1.000) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ημερήσιες μονάδες. Το ύψος καθεμίας από τις ημερήσιες μονάδες δεν μπορεί να είναι κατώτερο από δέκα (10) ευρώ ούτε ανώτερο από εκατό (100) ευρώ.
2. Ο υπαίτιος της πράξης της παρ. 1 τιμωρείται με ποινή κάθειρξης έως δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή από χίλιες (1.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ημερήσιες μονάδες, το ύψος καθεμίας από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερο από είκοσι (20) ευρώ ούτε ανώτερο από εκατό (100) ευρώ, αν η συνολική αξία της αποκρυπτόμενης περιουσίας του ιδίου και των λοιπών προσώπων, για τα οποία αυτός οφείλει να υποβάλει δήλωση, υπερβαίνει συνολικά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, ανεξαρτήτως αν η απόκρυψη επιχειρείται με τη μη υποβολή δήλωσης ή την υποβολή ελλιπούς ή ανακριβούς δήλωσης.
3. Αν η πράξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται χρηματική ποινή. Το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο, εκτιμώντας ελεύθερα όλες τις περιστάσεις, μπορεί να κρίνει τις πράξεις αυτές ατιμώρητες.
4. Τρίτος, ο οποίος εν γνώσει του συμπράττει στην υποβολή ανακριβούς δήλωσης και ιδίως στην παράλειψη δήλωσης περιουσιακών στοιχείων, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και με χρηματική ποινή, εκτός αν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη.»

__________________________________________________________________

Υ.Γ.  1

Αυτά λέει ο Νόμος κ. αντιδήμαρχε που κόπτεσαι (κι ενοχλείς  άκομψα διαμαρτυρόμενος τους συντάκτες του site) γιατί τάχα το δημοσίευμα της ιστοσελίδας σε «αδίκησε» – δήθεν.     Ξαναδιάβασε  πιο πάνω το εν λόγω εδάφιο και έχε κατά νου, πως:
Και στο ερχόμενο έτος που  θά’χεις ήδη χάσει την ιδιότητα που έχεις σήμερα (γιατί απλούστατα ΔΕΝ θα εκλεγείς τον Οκτώβρη),   θα είσαι υποχρεωμένος να ξανακάνεις Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης – κι αν δεν το κάνεις θα έχεις και τότε παρανομήσει για ακόμα μια φορά. Γιατί ήδη είσαι παράνομος τώρα, αφού στα τέσσερα χρόνια της αντιδημαρχίας σου έχεις κάνει δήλωση  «Πόθεν Εσχες»  μόνο μια φορά:  ήτοι για τον πρώτο χρόνο της θητείας σου  δηλ. για το 2019.   Τ’ όνομά σου δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε, όλοι έχουν καταλάβει ποιον εννοούμε, διαβάζοντας τη στήλη των ονομάτων με τις χρονολογίες!

Ο Οκτώβρης όμως είναι κοντά και οι δημότες δεν ξεχνούν, ούτε και περιπαίζονται με διάφορα παραμύθια όπως κάποιοι εκεί στο δήμο νομίζετε…

_____________________________________________________________________________

Υ.Γ. 2
Δεν πρέπει να παραλείψουμε εδώ και να ενημερώσουμε ταυτόχρονα τους αναγνώστες πως, δύο ώρες πριν αναρτηθεί το παρόν δημοσίευμα το Σάββατο  βράδυ 6 του Μάη 2023,  ο αντιδήμαρχος κ. Κων. Τσουκαλάς επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον συντάκτη και με ύφος ανεπίτρεπτο εξέφρασε  «αντιρρήσεις»  για συγκεκριμένο φωτογραφικό spot της σελίδα μας στο f.b.  που αναφερόταν στο ίδιο θέμα  (πόθεν έσχες).
Μάλιστα στο εν λόγω τηλεφώνημα χρησιμοποίησε τη φράση «…μη φτάσουμε και στα δικαστήρια» !!!
Αν αυτό δεν είναι απειλή, τότε τι είναι?
Η αναπάντεχη όσο κι ανεπίτρεπτη αυτή φωνητική συμπεριφορά,  βεβαίως κι έχει καταγραφεί και παραμένει στο αρχείο του site.
Advertisement

About Click me

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ. ************************************************************ THIS WEBSITE IS INVITED TO RESIDENTS OF THE MUNICIPALITY OF NAFPAKTIA AND TO THOSE VISITORS.

4 σκέψεις σχετικά με το “Ναυπακτία και «Πόθεν Έσχες»

 1. αντι-βλαχοδήμαρχε των βεγγαλικών και της συμφοράς, τόλμησες να απειλήσεις τους διαχειριστές του site βάζοντας στο βρωμόστομά σου τη λέξη «δικαστήρια» ????
  Η φωνητικές αυτές σου απειλές καταγράφτηκαν και κρατήθηκαν για πειστήρια που θα ακουστούν πριν τις εκλογές!
  Εσύ θα είσαι παρελθόν από αυτόν το δήμο στις 7 Οκτώβρη, θα γυρίσεις πίσω στους «καφέδες» σου, ανίκανε …

  Αρέσει σε 1 άτομο

 2. τόλμησε ο άθλιος να σας απειλήσει, επειδή τους κρεμάτε στα μανταλάκια;
  μίλησε για δικαστήρια ο κύριος τίποτας;
  Συνεχίστε έτσι με αλήθειες που οι άλλοι (τα τσιράκια τους) ΔΕΝ τολμούν να τις βγάλουν δημόσια. «ΤΕΛΕΙΩΣΤΕ ΤΟΥΣ»

  Αρέσει σε 1 άτομο

 3. αυτό το σκουπίδι έχει καβαλήσει το καλάμι, διαφωνείτε όσοι τον ξέρετε;
  όλο το κόσμο τους βλέπει σαν μια τρίχα απ’ το κώλο του, όταν είναι καβαλημένος.
  Ξεκαβαλήστε τον, να μάθει ο κόσμος το ποιον του και να τον στείλει στον αγύριστο στις κάλπες του Φθινοπώρου….

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.