Ποιες υπηρεσίες ΟΤΑ θα είναι υποχρεωτικά σε συνεχή & πλήρη λειτουργία


Αποτέλεσμα εικόνας για ΟΤΑ

Εγκύκλιο με ΑΔΑ: 6ΒΤΝ46ΜΤΛ6-0Ξ7 και Αριθ. Πρωτ.: 18926 απέστειλε το Υπουργείο προς τους Δήμους και τις Περιφέρειες με λίστα υπηρεσιών που πρέπει οπωσδήποτε να λειτουργούν έστω και με εκ περιτροπής βάρδιες:
Λειτουργία υ̟πηρεσιών των ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων α̟ποφυγής και ̟περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

Στο ̟πλαίσιο των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (25-2-2020, 11-3-2020 και 14-3-2020) και σε συνέχεια των οδηγιών ̟που σας έχουν ̟παρασχεθεί με την αριθμ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/109/οικ.8000/16-3-2020 (Α∆Α:ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) εγκύκλιο του Υ̟πουργείου μας, σχετικά με τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώ̟πιση και τον ̟περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19, θέτουμε υ̟πόψη σας τα εξής:

∆εδομένου ότι οι ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού ̟παρέχουν υ̟πηρεσίες σε νευραλγικούς τομείς, κρίσιμους για την εξυ̟πηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, κατά το σχεδιασμό της λειτουργίας των υ̟πηρεσιών σας θα ̟πρέ̟πει να λάβετε όλα τα α̟παραίτητα μέτρα, ώστε οι κάτωθι υ̟πηρεσίες σας να ̟παραμείνουν σε λειτουργία, με βάση το διαθέσιμο ̟προσω̟πικό.

ΟΤΑ α ́ βαθμού:
 Υ̟ηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και α̟ποχέτευσης
 Υ̟πηρεσίες Κοιμητηρίων
 Πολιτικής Προστασίας
 Κοινωνικές Υ̟πηρεσίες (∆ημοτικά Ιατρεία, Τμήματα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης)
 ∆ημοτικής Αστυνομίας (ό̟που υφίσταται)
 Ληξιαρχεία
 Τεχνικές Υ̟πηρεσίες
 ∆ιοικητικές/ Οικονομικές Υ̟πηρεσίες (ιδίως Προμηθειών, Μισθοδοσία,
Εξόφληση ∆α̟πανών)
 Ιατρός Εργασίας και Τεχνικός Ασφαλείας

ΟΤΑ β ́ βαθμού:
Υ̟πηρεσίες ∆ημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (ιδίως υπό περί̟πτωση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής)
 Πολιτικής Προστασίας
 Κοινωνικής Προστασίας
 Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 ∆ιοικητικές/ Οικονομικές Υ̟πηρεσίες (ιδίως Προμηθειών, Μισθοδοσία,
Εξόφληση ∆α̟πανών)

Κρίνεται α̟παραίτητο οι ανωτέρω υ̟πηρεσίες να ̟παραμείνουν σε ̟πλήρη λειτουργία.
Για την ̟πλήρη λειτουργία των ανωτέρω υ̟πηρεσιών, το αρμόδιο όργανο δύναται είτε να καθορίσει την εκ ̟περιτρο̟πής αυτο̟πρόσω̟πη ̟παρουσία των υ̟παλλήλων, είτε, εφόσον α̟παιτείται, την ̟παροχή εργασίας σε βάρδιες, α̟ποκλειστικά στο ̟πλαίσιο αντιμετώ̟πισης της εν λόγω έκτακτης κρίσης και ανεξάρτητα α̟πό το ̟πάγιο ωράριο λειτουργίας του φορέα και συμ̟ληρωματικά την ̟παροχή εργασίας εξ’ α̟ποστάσεως.

Προς τούτο και ό̟πως σας έχουμε ήδη γνωρίσει με την αριθμ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/109/οικ.8000/16-3-2020 (Α∆Α:ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) εγκύκλιο του Υ̟πουργείου μας, οι νέες ειδικές ρυθμίσεις ̟παρέχουν τη δυνατότητα στο αρμόδιο όργανο κάθε φορέα (∆ήμου, ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆, Συνδέσμου) να αξιο̟ποιήσει το σύνολο του παρόντος ̟προσω̟πικού, αναλόγως του κλάδου / ειδικότητας, των γνώσεων και της εμ̟πειρίας του, για την κάλυψη των αναγκών των υ̟πηρεσιών αυτών.
Περαιτέρω, ̟παρέχεται η δυνατότητα στον οικείο ∆ήμαρχο / Περιφερειάρχη να αξιο̟ποιήσει και κάθε διαθέσιμο ̟προσω̟πικό, ακόμη και α̟πό άλλες οργανικές μονάδες ή νομικά ̟πρόσω̟πα, κατά ̟προτεραιότητα για τη στελέχωση των υ̟πηρεσιών αυτών.
Στην κρίση του αρμοδίου οργάνου ανήκει η ε̟πιλογή της κατάλληλης οργάνωσης κάθε υ̟πηρεσίας, λαμβάνοντας υ̟πόψη τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου της σε συνάρτηση με το διαθέσιμο ̟προσω̟πικό, ̟που θα κληθεί να καλύψει τις υ̟πηρεσιακές ανάγκες.
Σε ̟περί̟πτωση ̟πλήρους αναστολής λειτουργίας των φορέων θα ̟πρέ̟πει σε κάθε ̟περί̟πτωση να οριστεί ̟προσω̟πικό ασφαλείας.
Σε κάθε ̟περί̟πτωση, για το λόγο αυτό ο ∆ήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης θα ̟πρέ̟πει να έχει ορίσει εκ των ̟προτέρων και να έχει ̟προβλέψει το α̟παιτούμενο ̟προσω̟πικό ασφαλείας δεδομένων των ραγδαίων εξελίξεων. Κατά τον ορισμό του ̟προσω̟πικού ασφαλείας θα ̟πρέ̟πει να ̟προβλέ̟πεται ο ελάχιστος αριθμός των υ̟παλλήλων και οι κλάδοι-ειδικότητες ̟που α̟παιτούνται για το σκο̟πό αυτό.

Τέλος, σε συνέχεια της αριθμ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/109/οικ.8000/16-3-2020 (Α∆Α:ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) με την ο̟ποία ορίστηκε ότι οι φορείς καλούνται να ̟προβούν σε κατάρτιση ̟πλάνου εργασιών έκτακτης ανάγκης, ̟προς υ̟ποβοήθησής σας, σας γνωρίζουμε ότι με νεότερο έγγραφό μας, θα σας ̟παρασχεθούν οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία υ̟ποβολής των στοιχείων, καθώς και τη μεθοδολογία συμ̟πλήρωσης του σχετικού ̟πλάνου.
Το ̟παρόν, μ̟πορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υ̟πουργείου, στη διαδρομή Υ̟πουργείο/ Αναρτηθέντα Έγγραφα/ Εγκύκλιοι    https://www.ypes.gr/

Παραμένουμε στη διάθεσή σας, για ο̟ποιαδή̟ποτε ̟πληροφορία ή ̟περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΙΚΑΚΟΣ

About Click me

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ. ************************************************************ THIS WEBSITE IS INVITED TO RESIDENTS OF THE MUNICIPALITY OF NAFPAKTIA AND TO THOSE VISITORS.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.